Verkoopsvoorwaarden

DE BVBA BIMATRA ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 1. Deze voorwaarden beheersen alle professionele relaties tussen de BVBA BIMATRA en haar contractspartijen, ongeacht of deze specifieke contractspartij een handelaar dan wel een particulier uitmaakt. Behoudens de uitdrukkelijke erkenning daartoe door de BVBA BIMATRA, hebben deze voorwaarden voorrang op alle andere mogelijke voorwaarden van contractspartijen.
   
 2. Indien de contractspartij aan de BVBA BIMATRA een offerte opvraagt, dan geldt, behoudens andersluidend beding of in geval van vreemde oorzaak onafhankelijk van de wil van de BVBA BIMATRA, de door de BVBA BIMATRA uitgebrachte offerte voor een termijn van 30 dagen.
  De overeenkomst tussen de BVBA BIMATRA en haar contractspartij komt in dat geval tot stand door schriftelijk akkoord van de contractspartij met de door de BVBA BIMATRA uitgebrachte offerte.
  Indien de contractspartij een order plaatst bij de BVBA BIMATRA zonder voorafgaande offerte, dan zal enkel de door de BVBA BIMATRA ondertekende orderbevestiging de BVBA BIMATRA verbinden.
  Prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds exclusief BTW. Zij zijn gesteund op bestaande tarieven, lonen, vracht- en koersnoteringen en onder voorbehoud opgegeven data, die gelden op de datum waarop de offerte aan de contractspartij wordt verzonden.
  Bij wijziging van één of meer van deze factoren, in het bijzonder verhoging van het BTW- tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal deze verhoging ten laste van de contractspartij vallen.
   
 3. Levering van goederen geschiedt in principe op de zetel van de BVBA BIMATRA.
  Indien de contractspartij desalniettemin verzoekt om de goederen te leveren op een andere locatie, dan is de contractspartij gehouden om de kosten daarvan te dragen en dan zal het risico van vervoer voor rekening van de contractspartij zijn.
  De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.
  Vertraging in de levering/uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  De contractspartij staat in voor een geschikte terreingesteldheid van de plaats van levering.
  Indien de chauffeur de plaats voorzien voor levering betreedt, dan wordt dit steeds geacht op risico van de contractspartij te gebeuren en is de BVBA BIMATRA in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan doordat de plaats van levering om welke reden dan ook ongeschikt bleek voor lossing uit de vrachtwagen.
  De contractspartij garandeert de BVBA BIMATRA dat de plaats waar de levering dient te geschieden voorzien is op de fysieke krachten die door het aan- en afvoeren, alsook door het laden en het lossen van het bestelde materiaal ontwikkeld worden.
  Indien de contractspartij een specifieke zone heeft voorzien voor het aan- of afvoeren, dan wel het laden of het lossen van het materiaal, dan zal de contractspartij bij de bestelling hieromtrent gedetailleerde gegevens meedelen aan de BVBA BIMATRA.
  Indien bij de aankomst van de BVBA BIMATRA blijkt dat de voor de levering voorziene zone niet bestaat, niet terug te vinden is, dan wel ontoereikend is, zal de contractspartij ter plaatse en op zijn/haar eigen risico een locatie voor het lossen aanduiden.
  Indien de contractspartij niet ter plaatse is, dan wel niemand heeft aangeduid om dergelijke beslissingen te nemen, gaat de contractspartij ermee akkoord dat de BVBA BIMATRA het te leveren goed ter plaatse mag ontladen, waarbij de levering gecommuniceerd wordt door de BVBA BIMATRA aan de contractspartij op gelijk welke wijze.
  Voor zover zich tijdens de aan- of afvoer, dan wel tijdens het laden of het lossen schade voordoet ten gevolge van deze fysieke krachten - bijvoorbeeld door de druk van het materiaal op de ondergrond - erkent de contractspartij uitdrukkelijk dat deze de BVBA BIMATRA zal vrijwaren voor elke vordering die haar gesteld wordt door derden.
  Daarnaast erkent de contractspartij uitdrukkelijk dat in zoverre hij/zij zelf schade lijdt ten gevolge van de hoger vermelde specifieke krachten, hij/zij deze schade niet direct, dan wel indirect, kan en zal verhalen op de BVBA BIMATRA.
  De contractspartij garandeert de BVBA BIMATRA dat voor zover de levering dient plaats te vinden op bedrijventerreinen, dan wel op een werf, of enige andere locatie waarbij een toegang(spoort) moet gepasseerd worden, dat deze toegang(spoort) voldoende breed is om de levering door te laten.
  Hiertoe is vereist dat, opdat de voertuigen van de BVBA BIMATRA deze zonder verdere manoeuvres kunnen voorbijrijden, de toegangs(poort) minstens even breed is als het voertuig/de lading op zijn breedste punt + 1 meter in rechte lijn.
  Hiertoe is vereist dat, opdat de voertuigen van de BVBA BIMATRA deze toegang(spoort) moeten binnenrijden door het maken van manoeuvres - bijvoorbeeld door het nemen van een bocht - de toegang(spoort) minstens even breed is als het voertuig/de lading op zijn breedste punt + 5 meter.
  Voor zover deze breedtes niet voorhanden zijn, erkent de contractspartij uitdrukkelijk dat deze ervoor gekozen heeft om het transport alsnog te laten plaatsvinden, en het risico dat hieraan verbonden zit zelf zal dragen, en dat deze de BVBA BIMATRA zal vrijwaren voor enige aanspraken van derden.
  Onverminderd het voorgaande, heeft de chauffeur steeds het recht om de goederen te lossen op de plaats waar dit hem het best schikt, of, indien geen andere oplossing voorhanden blijkt, de goederen terug te voeren naar de laadplaats, zulks op kosten van de contractspartij.
   
 4. De door de BVBA BIMATRA geleverde goederen worden geacht aanvaard te zijn door de contractspartij, 8 kalenderdagen na de levering, behoudens nauwkeurig omschreven en gedetailleerde klacht die de BVBA BIMATRA bereikt bij aangetekend schrijven voor het einde van hogergenoemde termijn.
  Indien de klacht door de BVBA BIMATRA wordt aanvaard, zal zij desalniettemin slechts gehouden zijn om, indien mogelijk, ontbrekende goederen aan te vullen en incorrecte/ongeschikte goederen te vervangen, of om de goederen na recuperatie, terug te betalen, zonder dat enige verdere vergoeding verschuldigd zal zijn.
  De BVBA BIMATRA is niet aansprakelijk voor enige schade van de contractspartij, behoudens ingeval van opzet, of ingeval van wettelijke aansprakelijkheid gebaseerd op eventueel toepasselijke dwingend recht.
  Aansprakelijkheid voor onrechtstreekse, incidentele of gevolgschade, zakelijke schade en/of omzetverlies is uitdrukkelijk uitgesloten.
  Elke gehoudenheid tot welke vergoeding dan ook zal alleszins beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de BVBA BIMATRA gesloten beroepsaansprakelijkheids- verzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is.
   
 5. De BVBA BIMATRA is ertoe gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te schorsen of te beëindigen in geval van overmacht, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding tussen partijen.
   
 6. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de termijn vermeld op de factuur.
  Innings- en verdisconteringskosten bij de betalingen zijn tevens ten laste van de contractspartij.
  Behoudens andersluidend schriftelijk overeengekomen, kan nooit bevrijdend betaald worden aan de vertegenwoordigers of agenten van de BVBA BIMATRA.
  De contractspartij verzaakt aan elk recht zich te mogen beroepen op enige omstandigheid waaronder hij gerechtigd zou zijn om zijn betalingsverplichtingen deels of geheel op te schorten en ziet af van elke schuldvergelijking ten aanzien van alle bedragen die de BVBA BIMATRA haar in rekening brengt.
  Voor zover DE BVBA BIMATRA geen tijdige en integrale betaling ontvangt, worden, zonder verdere ingebrekestelling, interesten aangerekend vanaf de vervaldag van de factuur, aan de interestvoet voorzien door artikel 5 van de Wet d.d. 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties.
  Wanneer er een intrest zoals in het vorige lid vermeld, verschuldigd is, heeft de BVBA BIMATRA van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding en van een redelijke schadeloosstelling zoals bepaald in artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 100 EUR.
  De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
  Niettegenstaande elke insolventie, elke overdracht van schuldvorderingen, elke vorm van beslag en niettegenstaande enige samenloop zal de BVBA BIMATRA schuldvergelijking dan wel schuldnovatie kunnen toepassen op de verplichtingen die de BVBA BIMATRA ten overstaan van haar schuldeisers dan wel contractspartijen heeft, of die deze laatsten op de BVBA BIMATRA hebben.
  Aan dit recht wordt op geen enkele wijze afbreuk gedaan door de kennisgeving, dan wel betekening van een insolventie, overdracht van schuldvordering, elke vorm van beslag of enige samenloop.
  Voor zoveel als nodig wordt in toepassing van art. 14 van de Wet d.d. 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden art. 1295 B.W. niet van toepassing verklaard.
  Onder de verplichtingen die voor schuldnovatie of schuldvergelijking in aanmerking komen, zijn te verstaan elke verplichting en elke aansprakelijkheid die een partij ten overstaan van de andere heeft, zij het op contractuele dan wel op buitencontractuele basis, zij het een pecuniaire, dan wel een andere verplichting, waaronder niet-limitatief begrepen kan worden: betalings- en leveringsverplichtingen, elke schuld, elke verplichting voortvloeiend uit een garantie, elke verplichting om een onderpand te geven, dan wel het te behouden en elke andere verplichting, dan wel vereiste.
  Voor zover een contractspartij van de BVBA BIMATRA een factor wenst in te schakelen, dan verplicht zij zich ertoe om deze factor in te lichten van het bestaan van dit recht tot schuldvergelijking, dan wel schuldnovatie.
  De contractspartij verplicht zich ertoe de BVBA BIMATRA te vrijwaren tegen elke vordering ingesteld door de ingeschakelde factor die verband houdt met schuldvergelijking, dan wel schuldnovatie.
   
 7. Het eigendomsrecht van de goederen geleverd door de BVBA BIMATRA wordt slechts overgedragen nadat de contractspartij al haar betalingsverplichtingen, inclusief eventuele kosten, vergoedingen en interesten ten aanzien van de BVBA BIMATRA heeft voldaan.
  De BVBA BIMATRA heeft het recht om de goederen terug te halen, zelfs in geval van vermenging met andere goederen of indien de goederen op enigerlei wijze verwerkt werden.
  Zolang de BVBA BIMATRA niet integraal werd betaald, is het de contractspartij niet toegestaan om de goederen door te verkopen, zelfs verwerkt, aan derde partijen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de BVBA BIMATRA.
  In geval van doorverkoop zonder dergelijk voorafgaand schriftelijk akkoord, zal de vordering van de contractspartij op diens derde koper automatisch gecedeerd zijn aan de BVBA BIMATRA ten belope van de sommen die de contractspartij aan de BVBA BIMATRA verschuldigd is.
   
 8. Wanneer de contractspartij nalaat om haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de BVBA BIMATRA (tijdig) na te komen, of ingeval van enige andere omstandigheid, welke twijfel doet rijzen over de kredietwaardigheid van de contractspartij of nopens het vermogen van de contractspartij om diens verplichtingen ten aanzien van de BVBA BIMATRA na te komen, is de BVBA BIMATRA gerechtigd om de overeenkomst te schorsen (onder meer, doch niet uitsluitend, door opschorting van de gehele of gedeeltelijke bestelling) zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder dat door de BVBA BIMATRA enige vorm van vergoeding zal verschuldigd zijn, totdat aan de BVBA BIMATRA voldoende zekerheid wordt gegeven.
  Als de contractspartij er niet in slaagt om dergelijke zekerheid te bieden, of in geval van een opzettelijke daad of grove nalatigheid van de contractspartij, of in het geval van faillissement van de contractspartij, is de BVBA BIMATRA gerechtigd om de overeenkomst per onmiddellijk als ontbonden ten nadele van de contractspartij te beschouwen, waarbij de eenvoudige schriftelijk mededeling van de BVBA BIMATRA aan de contractspartij zal volstaan als kennisgeving daarvan.
   
 9. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. In geval van enige betwisting tussen de BVBA BIMATRA en haar contractspartij, zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de BVBA BIMATRA bevoegd.
  Nietigheid van één of meerdere clausules, tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Hun afdwingbaarheid blijft onverminderd tot wat wettelijk toegelaten is.